Fogyatékossági támogatásA fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

A támogatás célja, hogy anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos Magyarországon élõ magyar állampolgár, továbbá bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert azon személy
jogosult, akinek az alábbi fogyatékossága van:

- Látási fogyatékos:
akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy
alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes.

- Hallási fogyatékos:
akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédének hallás útján történő megértésére és
spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.

- Értelmi fogyatékos:
akinek értelmi akadályoztatása genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál
nagyobb mértékű a fogyatékossága. Súlyos IQ-ja 20 alatt, középsúlyos IQ-ja 50 alatt van.

- Mozgásszervi fogyatékos:
akinek mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott
segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli.

- Halmozottan fogyatékos:
akinek a súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van és állapota tartósan vagy véglegesen vagy,
véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Fogyatékossági támogatásra nem jogosult az a súlyosan fogyatékos személy, aki a vakok személyi járadékában, vagy
magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha

- a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;
- a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és a távolmaradását nem igazolja.

Szünetel a fogyatékossági támogatás folyósítása, ha a jogosult egybefüggően három hónapot meghaladóan külföldön
tartózkodik. Ebben az esetben a támogatás szüneteltetését a külföldi tartózkodás negyedik hónapjának első napjától
kezdődően kell elrendelni.

A fogyatékossági támogatás összege:

- A fogyatékossági támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 %-a.
- A halmozottan fogyatékosok esetében a nyugdíj minimum 80 %-a.
- Az értelmi és mozgásszervi fogyatékos személynek, ha önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik szintén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80 %-ára jogosultak.

A fogyatékossági támogatást igényelni kell az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes TÁH-nál, fõvárosban a
Pest Megyei TÁH hatáskörébe tartozik.

A fogyatékossági támogatás iránti igénybejelentést a 3510-90. r.sz. "Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra" című
nyomtatványon kell előterjeszteni.

Az igénybejelentéshez csatolni kell:

- az igénylő háziorvosa által kiállított beutalót.
- szociális intézményben élő személynek az intézmény orvosa által kiállított beutalót,
- valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (zárójelentés, stb.).

A háziorvos a beutalóban nyilatkozik arról, hogy:

- a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot minõsítésére alkalmas-e.
- véleményt ad az igénylő önálló életvitelére való képességének és önkiszolgálási képességének minősítéséhez.
- nyilatkozik arról, hogy szakértői bizottság általi vizsgálat szükséges-e?

Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a minősítéshez szükséges iratokkal, a háziorvos gondoskodik a megfelelő
szakvizsgálatok elvégeztetéséről.

A TÁH a pontatlanul vagy hiányosan kitöltött vagy orvosi dokumentáció nélkül benyújtott igény esetén az igénylőt 15 napos
határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

A TÁH az igénybejelentést és az orvosi dokumentációkat átadja az OOSZI szakértői bizottságának. A szakértői bizottság a
TÁH-tól érkezett dokumentáció alapján megvizsgálja, hogy súlyos fogyatékosnak minősül-e.

A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve, annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a TÁH-ot.

Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, az igénylőt szakvizsgálatra utalja, esetleg a szakértői bizottság előtti személyes megjelenését is elrendelheti. A vizsgálatot a lakóhelyén működő OOSZI végzi. A
szakértői bizottság a fogyatékosság minősítésének eredményéről értesíti a TÁH-ot. A súlyosan fogyatékos állapot fennállása
esetén a bizottság szakvéleményében nyilatkozik, hogy az igénylő felülvizsgálata szükséges-e vagy sem.

A TÁH a támogatás iránti igényt elbíráló határozattal együtt a szakértői bizottság szakvéleményét is elküldi az igénylőnek.

Ha a felülvizsgálat esedékessé válik a TÁH értesíti a jogosultat és a szakértői bizottságot a felülvizsgálat elvégzése végett.

Ha az igénylő a vakok személyi járadékában részesül, illetőleg magasabb összegú családi pótlékban a TÁH - súlyos
fogyatékosság fennállása esetén - a minősítés eredményéről és a várható összegéről tájékoztatja az igénylőt. Az igénylőnek
ezt követően nyilatkozni kell, hogy a fogyatékossági támogatásra az igényét fenntartja-e.

Ha a fogyatékossági támogatásra az igényét fenntartja, le kell mondani a vakok személyi járadékáról, ill. a magasabb összegű családi pótlékról.

Jogalap nélkül veszi fel az ellátást:

- aki arra nem jogosult, vagy
- kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára folyósítottak.

Jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése:

Aki a fogyatékossági támogatást jogalap nélkül veszi fel köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított 30 napon
belül írásban kötelezték. 30 napon túl attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható, feltéve, hogy az ellátás
felvételétől számított kevesebb, mint három év telt el.

Copyright © by Sorstars.hu Minden Jog Fenntartva!